Van de Bestuurstafel

Aanwezig: Kees van der Pijl (aspirant), Eric van der Eerden, Sonja Visser, Marjo Boer, Wilma Boevink (vz)
Afwezig mk: Koos de Boed

Afgelopen woensdag 27 juni hadden we onze maandelijkse bestuursvergadering met een volle agenda. Bovendien maakten we in het laatste half uur kennis met twee aspirant bestuursleden.

1. Opening, vaststelling agenda, verslaglegging
2. Actualiteit
3. Van de voorlaatste bijeenkomst (in Houten) is geen verslag gemaakt en de laatste bijeenkomst stond in het teken van gesprek met ZonMw LINK.
4. Organisatieplan VvEd 2018-2021
5. Inplannen ALV
6. Dag van de ED
7. Extra agendapunt binnengekomen op 26 juni: vragen uit bijeenkomst actieve leden werkgroep communicatie dd 26 juni:
– visie op actieve leden
– visie op communicatie
– proces en besluitvorming vved-mailadressen
– beheer FB zelfde als beheer forum
– niet-leden (lezen mee) op forum?
– elke ledenbijeenkomst 1 bestuurder aanwezig
– communicatie beleggen als taak bij 1 bestuurder
– interview met bestuursleden voor maandelijkse nieuwsbrief
8. Om half twaalf kennismaken met Robbert Jansen en Lenneke Elfers
9. Rondvraag, sluiting

Actualiteit
Er is veel onrust en negativiteit binnen de FB-groep. Aanleiding lijkt het scheiden van wegen tussen het bestuur en Trudy maar daaronder leeft bij een aantal leden ook onvrede over en wantrouwen jegens (de inzet van) het bestuur. Er is daarnaast veel motivatie van leden en ook van het bestuur om er samen de schouders onder te zetten. Tot slot constateren we dat er een grote versnelling plaatsvindt rondom (de inzet van ervaringsdeskundigheid) in Nederland en we als vereniging tegelijkertijd nog erg klein zijn; qua leden en qua middelen. In deze dynamiek kiezen we ervoor om niet mee te gaan in de onrust; om ons te focussen op een heldere lijn; om op korte termijn in gesprek te gaan met de werkgroep communicatie (ook omdat we daar voor onszelf duidelijke verbeterpunten zien); de ALV goed voor te bereiden; en dit alles voor nu rekening houdend met de mate –en de grenzen- van inzet die van ons verwacht kan worden.

Organisatieplan 2018-2021
Ter tafel ligt een voorstel over de ambities van de vereniging voor de komende jaren, de wegen er naar toe op hoofdlijnen per jaar, de taken en rollen in de vereniging, de bezetting van het verenigingsbureau en de financieringsmogelijkheden. Alle wijzigingen worden voor 7 juli opgenomen, waarna we in de zomermaanden financieel draagvlak hopen te vinden bij de organisaties Mind, Zonmw en het sponsorduo Lister/Pameijer. Het plan wordt in oktober aan de leden voorgelegd op de ALV.

ALV 2018
In oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats. Taken met betrekking tot de voorbereiding worden verdeeld. We kiezen voor een alv die wordt voorafgegaan door een boeiende spreker en wordt afgesloten met een maaltijd. De datum wordt zsm gecommuniceerd.

Dag van de ED
Sonja is een paar jaar geleden gestart met de ‘eerste dag van de ED’ en zij wil dit initiatief, althans het gedachtengoed, onderbrengen bij de VvEd. Daartoe zal ze enkele regels tekst maken met de gedachten achter het initiatief. Dit jaar zijn er twee kandidaten voor het organiseren van de dag in 2019: Twente en Eindhoven. De tekst komt op de website.

Bijeenkomst actieve leden
Op 26 juni kwamen acht actieve leden bij elkaar en vormden de werkgroep communicatie. Het verslag van deze bijeenkomst is naar het bestuur gestuurd met daarbij de vraag aan het bestuur om over een aantal punten een uitspraak cq een besluit te nemen. Vanwege de volle agenda zijn we aan de beantwoording van deze vraag niet toegekomen. Er is wel door Wilma een reactie geplaatst bij het bericht van het verslag.

Kennismaking nieuwe aspirant-bestuurders
Naast de voordracht van Kees als bestuurslid op de ALV in oktober willen we nog twee nieuwe bestuursleden binnenhalen vanwege al het werk en de ambities. Daartoe is er een kennismaking met Robbert Jansen en Lenneke Elfers. Daarmee zouden we eventueel extra expertise binnenhalen mbt respectievelijk de opzet en uitbouw van de vereniging, beroepsstructuur en beroepsregister en communicatie met de achterban. Inmiddels zijn alle drie genoemden aspirant lid en wachten we de ALV in oktober af. Kennismaking met hen volgt.

Wat verder ter tafel kwam
Werkgroep bekostiging inzet ed 30 april 2018
Marjo was aanwezig bij de laatste werkgroep bekostiging. Agenda en stukken, zie LINK Een verslag volgt nog. Er is gesproken over een tussenoplossing (voorstel) voor declareren inzet ed in afwachtiging van een nieuw bekostigingssysteem (2020). Instellingen zouden 2% per DBC in FACT kunnen oormerken richting inzet ed. Eind van het jaar is de volgende meeting en de werkgroep wil blijven bestaan vanwege de uitwisseling van ervaring en kennis. Eric en Marjo nemen deel van de VvEd.
Werkgroep beroepsregister ed
Eric, Marjo en Kees buigen zich over de herschrijving van de opdracht ‘ontwikkeling beroepsregister ed’. Eric neemt zitting bij de overleggen van oa GGZ NL en RIBW Alliantie die de financiering van deze klus willen regelen.
Mind academy
De voorzitter van de VMDB heeft het initiatief genomen tot een Mind Academy en er is een verkenningsverslag naar de haalbaarheid verschenen. LINK Binnenkort is er een afspraak ter kennismaking en verkenning van de samenwerking.
Kennismaking met ZONMw
Verslag: zie LINK

WBoevink 02-07-2018

Inhoudelijk reageren kan op het forum, onder Van De Bestuurstafel 02.07.2018!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *