Algemene voorwaarden lidmaatschap Vereniging van Ervaringsdeskundigen per 1 januari 2020

Het lidmaatschap van de VvEd staat open voor een ieder die als ervaringsdeskundige werkzaam is, betaald of onbetaald – of hiertoe een opleiding volgt.

De Algemene Ledenvergadering besluit over de hoogte van de contributie. Het lidmaatschap geldt voor een jaar. De contributie voor leden bedraagt:

  • Voor persoonlijke en collectieve lidmaatschappen € 45,-

De contributie wordt geïnd via een factuur die je in jouw account kan terugvinden. Je ontvangt een automatische e-mail wanneer je lidmaatschap verlengd wordt. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd en sinds 2022 via automatische incasso afgeschreven als je hiervan gebruik maakt.

Het lidmaatschap kan jaarlijks opgezegd worden via je account. Je ontvangt vervolgens een automatische e-mail met de bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. Bij annulering of opzegging is de vereniging niet gehouden tot restitutie van het door de leden betaalde bedrag en is het lid gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

Als lid ga je akkoord met de statuten van de VvEd.

Als lid geef je een wijziging in adres of mail zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat van de vereniging (web@vved.org) of pas je dit aan in je account.

De VvEd legt lidmaatschapsgegevens vast en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Leden moeten erop kunnen vertrouwen dat de VvEd zorgvuldig en veilig met verzamelde persoonsgegevens omgaat. De VvEd legt in een privacy document vast welke maatregelen zij neemt op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie om de privacy te borgen.