Lidmaatschap Mind

De VvEd is lid van Mind. Natuurlijk zou ik zeggen. Mind Platform GGZ is de landelijke gesprekspartner voor de politiek. En de VvEd kan Mind toegang bieden tot al die kanjers ed-ers…. Vanmiddag was een extra ingelaste ALV. Omdat 1) via de statutenwijziging de kamers Clientenraden, Familieraden en Regionale Raden na ERRUG lang wachten nu ook stemrecht op de ALV zouden moeten krijgen en 2) vanwege het Nieuwe GGZ akkoord. Voor mij was het de eerste ALV en erg leerzaam. Ik heb ingestemd met de statutenwijziging, al was het maar, omdat de VvEd duidelijk ziet dat de komende jaren de verbeteringen in zorg moeten komen van regionale en zelfs lokale (gemeentelijke) afstemming en innovaties…. En de VvEd heeft niet een geschiedenis zoals de landelijk georienteerde patientenverenigingen…. d at scheelt…. Regionaal en lokaal erbij zijn, meepraten en expertise inbrengen…. daar waar het tot stappen vooruit leidt…..
En dan het Hoofdlijnenakkooord…. het is een akkoord met zoveel kansen dat we onderlinge kinnesinne echt overboord moeten zetten om al die kansen waar te maken…. voor ed-ers, maar ook voor clienten en hun familie, mantelzorgers…. zijn er zoveel kansen op cocreatie regionaal en lokaal…. dat ik zou willen zeggen: laten we alsjeblieft samen aan de slag gaan…. er liggen bergen aan werk voor ons…..

Van de Bestuurstafel

Aanwezig: Kees van der Pijl (aspirant), Eric van der Eerden, Sonja Visser, Marjo Boer, Wilma Boevink (vz)
Afwezig mk: Koos de Boed

Afgelopen woensdag 27 juni hadden we onze maandelijkse bestuursvergadering met een volle agenda. Bovendien maakten we in het laatste half uur kennis met twee aspirant bestuursleden.

“Van de Bestuurstafel” verder lezen

Betrokkenheid bij psychiatrisch onderzoek

Via mijn aanstelling bij de Universiteit Maastricht bereikte mij de volgende informatie:

Het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl) werkt op dit moment aan een studie over betrokkenheid van de samenleving bij psychiatrisch onderzoek in Nederland.

Zij willen achterhalen op welke manier verschillende groepen uit de samenleving (patiënten, naasten, verenigingen, fondsen enz.) betrokken zijn bij het agenderen, uitvoeren en in praktijk brengen van wetenschappelijk onderzoek en wat daarvan de waarde kan zijn voor de psychiatrische praktijk en de wetenschap. Dat doen ze vanuit de missie van het Rathenau Instituut: het voeden van het publieke en politieke debat over de maatschappelijke aspecten van wetenschap. Aan de hand van een aantal casussen willen we uitzoeken of een onderzoekspraktijk van nauwere betrokkenheid beter zou kunnen inspelen op de vragen en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners.

Ik ben op hun verzoek tot een gesprek ingegaan.

 

Wij zijn benieuwd naar uw visie op betrokkenheid van de samenleving bij psychiatrisch onderzoek in Nederland in het algemeen en op het bovengenoemde aspect in het bijzonder. Mocht u bereid zijn tot een gesprek, kunt u me dan laten weten met wie ik contact kan opnemen om een afspraak te maken? Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit verzoek dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

WBoevink 02.07.2018

 

Herstelspecial, voorheen hersteleuro

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maken wij u attent op de GGZ Herstelspecial-prijs 2018, voorheen genoemd de Hersteleuroprijs.

Alle initiatieven op het gebied van herstel en zelfregie, die niet op een reguliere wijze op financiering kunnen rekenen, kunnen meedingen.
– Er is een budget van € 100.000,- beschikbaar.
– Maximale aanvraag per initiatief bedraagt € 25.000,-
– Het aantal mogelijke prijswinnaars is dit jaar niet gemaximeerd; voorheen konden maximaal 4 initiatieven in aanmerking komen.
– In de criteria is sprake van de ANBI-status die benodigd is. Dit betreft geen criterium vooraf. De ANBI-status kan ook op een later stadium verkregen worden.
– De uiterste inzenddatum van de aanvraag is 1 augustus 2018

Onderstaand vindt u meer informatie.

Veel succes met uw aanvraag en zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

drs. Steven Makkink
Beleidsadviseur
www.mindplatform.nl

Toolkit inzet ed

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-Verdrag voor personen met een beperking en het Verwey-Jonker Instituut organiseren (een) focusgroep(en) over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

De vraag naar ervaringsdeskundigheid groeit en ook het aanbod neemt toe. Maar hoe doe je dat nou goed, samenwerken vanuit ervaringsdeskundigheid? De Alliantie voor de Implementatie van het VN-Verdrag ontwikkelt daarom een Toolkit Ervaringsdeskundigheid. In deze toolkit worden allerlei vragen over inzet van ervaringsdeskundigheid beantwoord. Samen met een in te richten Ondersteuningspunt draagt het bij aan informatieverstrekking en het samenbrengen van vraag en aanbod wat betreft ervaringsdeskundigheid. De Alliantie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om bouwstenen te maken voor deze toolkit. Dit doen ze in de vorm van veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden (Q&A’s). De vragen en antwoorden zijn bedoeld voor zowel aanbieders als vragers van ervaringsdeskundigheid.

De Alliantie en het Verwey-Jonker Instituut organiseren twee focusgroepen waarin ze met aanbieders en vragers van ervaringsdeskundigheid onze vragen & antwoorden over ervaringsdeskundigheid willen toetsen (bijeenkomst 1), en willen verkennen hoe deze het beste onder de aandacht kunnen worden gebracht en worden gebruikt (bijeenkomst 2). Voor beide bijeenkomsten worden zowel aanbieders als vragers van ervaringsdeskundigheid uitgenodigd.

De VvEd heeft in Russell Cummins, Erna Arnoldus en Eric van der Eerden waardevolle afgevaardigden gevonden. Dank!