Beroepsonderwijs

/Beroepsonderwijs

Van levenservaringen naar ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige professionals leren het vak in de praktijk en door allerlei verschillende leerroutes te volgen. Formele leerroutes en informele leerroutes.

Hieronder volgt een opsomming van de bij de VvEd bekende leerroutes, er zijn kwalificerende en door het ministerie van onderwijs erkende leerroutes, er zijn ook niet-kwalificerende maar wel door de praktijk erkende leerroutes voor ervaringsdeskundigen, zowel betaald en onbetaald werkend.

De erkende beroepsopleidingen geven een diploma uit waarop ervaringsdeskundigheid vermeld staat. De niet-erkende opleidingen geven een certificaat uit, dit certificaat heeft een geldigheid in de beroepspraktijken die de betreffende leerroute erkennen.

 

Ervaringsdeskundige professionals werken in allerlei contexten maar over het algemeen in zorg en welzijn, onderwijs en onderzoek. Ervaringsdeskundigen werken op diverse beroepsniveaus in diverse functies en beroepsrollen. We hanteren in dit schema de in Nederland gebruikte opleidingsniveaus vergelijkbaar met het EQF of NLQF[1] . De niveaus van deze indeling variëren van 1 t/m 8. De niveaus zijn vergelijkbaar met de MBO niveaus 2, 3 en 4 en de HBO niveaus als 5, 6 en 7. In de praktijk wordt ervaringsdeskundigheid ingezet worden als enige of als aanvullende beroepsbekwaamheid.

Opleidingen leiden op voor bepaalde werkzaamheden en beroepsrollen. Er zijn specialistische opleidingen die bijvoorbeeld gericht zijn op armoede of chronische aandoeningen en andere opleidingen leiden generalisten in ervaringsdeskundigheid op. We halen een aantal bekende beroepsrollen aan die bekend zijn in de praktijk van zorg, welzijn, onderwijs en onderzoek.

 • Ondersteuner: ondersteunen bij individuele herstelprocessen;
 • Facilitator: faciliteren van herstelwerkgroepen, zelfhulpgroepen, communities of practice, homegroups door het creëren en inrichten van vrijplaatsen;
 • Activist en kwartiermaker: kwartiermaken voor ervaringsdeskundigheid en het creëren van maatschappelijke kansen door kennis overdragen, adviseren en voorlichten in het omgaan met ervaringskennis; bevorderen van herstel en empowerment; tegengaan van stigma en ontwikkelen van reële beeldvorming; werken vanuit vraagsturing en regie;
 • Docent, coach, supervisor en trainer: scholen door coachen, supervisie/intervisie, opleiden, begeleiden van opleidingen, leertrajecten, workshops en trainingen vanuit ervaringsdeskundigheid;
 • Onderzoeker, publicist: onderzoek doen en publiceren vanuit het perspectief ervaringsdeskundigheid;
 • Leidinggevende: leiding geven en managen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid

Het opleidingsveld voor ervaringsdeskundigheid is sterk in ontwikkeling en deze lijst is in alle voorlopigheid samengesteld daarom mogelijk niet uitputtend. (januari 2019) Graag ontvangen we updates.

Opleidingen

Niveau 3 kwalificatie:
Niveau 4 kwalificatie:

 

 

 

 • MOED (Medewerkers Opleiding ErvaringsDeskundige).
  De opleiding wordt aangeboden door Howie the Harp in coproductie met ROC Zadkine voor MBO4 in zorg en welzijn gediplomeerden. Het gaat om een 1-jarige opleiding met opname in het MBO 4 diploma register
  http://www.howietheharp.nl/
Niveau 5 NVAO geaccrediteerd:
Niveau 6 NVAO geaccrediteerd:

Volg een ontwikkeltraject ervaringsdeskundigheid Centrum Chronisch Ziek.
Kijk voor meer informatie op www.cczw.nl

Leerplan

Op voorschrijven van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) heeft de NZa als randvoorwaarde gesteld voor het op termijn volwaardig opnemen van de ervaringsdeskundige in de beroepentabel, dat de opleiding geüniformeerd moet worden en gedifferentieerd in opleidingsniveau (mbo-hbo) op basis van het beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. Met het beschikbaar komen van het leerplan en de bijlagen die voorzien in een aansluiting bij de onder en bovenliggende opleidingsniveaus, is aan deze voorwaarde voldaan. De voortschrijdende uniformering en harmonisatie van de opleidingen bevordert sterk de professionalisering. Met een eigen beroepscompetentieprofiel, een leerplan en een beroepsvereniging (de VvEd) ontgroeit ervaringsdeskundigheid de kinderschoenen.

Klik hier voor het Leerplan Ervaringsdeskundigheid – digitale versie 23-10 (Leerplan Ervaringsdeskundigheid Zorg&Welzijn, niveau 4 en 5, 2017).