Bestuur

/Bestuur

Per 1 september 2020 is er een vacature voor penningmeester. Lid van de VvEd en interesse? Graag een mail naar info@vved.org (ook voor vragen)

Bestuur, lidmaatschap commissies, werkgroepen, VvEd bureau

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen is een vereniging met statuten.

De VvEd heeft een bestuur dat plannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), die twee keer per jaar gehouden wordt. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in en zijn lid van de Vereniging. Ook zitten de bestuursleden in diverse (externe) commissies en nemen aan verschillende (werk- en project)groepen deel.

Bestuur

Het bestuur bestaat  uit de volgende leden:

 • Alie Weerman (waarnemend voorzitter)
 • Amna Haji
 • Kees van der Pijl (secretaris)
 • Marina de Wit
 • Marjo Boer

Aspirant bestuursleden:

 • Daantje Daniels
 • Leonieke Bijvoet
 • Marcel Niezen

Alle (aspirant) bestuursleden zetten zich onbezoldigd voor de VvEd in.

 

Commissies

Expertcommissie van Mind

Het doel van deze commissie is het versterken van de positie ervaringskennis. Met als kernboodschap: de belangrijke rol die ervaringsdeskundigen – waaronder ook familie-ervaringsdeskundigen worden verstaan – in de ggz kunnen spelen wordt meer en meer onderkend. De praktijk is vaak echter nog weerbarstig en vraagt om een actieve rol van MIND om de positie en rol van ervaringsdeskundigheid en daarmee de invloed van de patiënten en naasten in de zorg, het sociale domein, de opleidingen en de belangenbehartiging te bevorderen.

Belangrijke speerpunten zijn:

 1. Implementatie regionale steunpunten MIND
 2. Versterken positie ervaringskennis in onderwijs en opleidingen
 3. Subsidiering regionale en lokale patiënten-, cliënten- en familieparticipatie

Marina de Wit is vanuit de VvEd een van de commissieleden.

Werkgroepen

Zorgprestatiemodel, Werkgroep Mind

De werkgroep van MIND heeft de rol om met een scherpe blik te kijken of het zorgprestatiemodel de belangen van patiënten zelf, hun naasten en hun zorgvraag goed behartigt. Dit om te voorkomen dat in alle ingewikkelde discussies over de inrichting van het zorgprestatiemodel, het belang van patiënten naar de achtergrond verdwijnt.

Marjo Boer is vanuit de VvEd een van de werkgroep leden.

 

Zorgprestatiemodel, Werkgroep 5 Veldnorm
In het programma Zorgprestatiemodel werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Die moet in 2022 ingaan. Marjo Boer neemt namens het bestuur van de VvEd vanuit MIND deel aan de werkgroep. De taak van de werkgroep is om voorwerk te doen en die beroepen voor te stellen die waarde hebben voor cliënten en kwaliteit toevoegen in de zorg. Het is de bedoeling dat het beroep van ervaringsdeskundige op de nieuwe beroepenlijst gaat komen. In dat kader is het project ontwikkelen van een kwaliteitssysteem ook belangrijk. Dat levert het vak professionaliteit en ruimte op.

Marjo Boer is vanuit de VvEd een van de werkgroep leden.

 

Werkgroep deelproject kwaliteitsstandaard, onderdeel project ‘Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ (KvE)

De te ontwikkelen kwaliteitsstandaard biedt handvatten voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ, voor relevante interventies en zorgproducten van ervaringsdeskundigen, voor de rollen en taken van ervaringsdeskundigen in verschillende fasen van het zorgproces en voor de cultuur, samenwerking en organisatie van ervaringsdeskundigheid. Het perspectief van de cliënt vormt hierin de rode draad.

Beverley Rose is vanuit de VvEd een van de werkgroep leden.

 

Werkgroep deelproject beroepsregister, onderdeel project ‘Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ (KvE)

De inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ is steeds meer gemeengoed geworden. En er is ook steeds meer vraag naar professionalisering. Belangrijk bij deze professionaliseringsslag is dat er voldoende ruimte blijft voor de eigenheid en de meerwaarde die een ervaringsdeskundige inbrengt in behandeltrajecten van cliënten. Nu is de positie van ervaringsdeskundigen vaak kwetsbaar en afhankelijk van de overheadkosten. Om de positie duurzaam te borgen is het nodig dat deze beroepsgroep erkend wordt om hun kwaliteit. En dat ook hun inzet en tijd bekostigd kan worden. Hierover buigt de werkgroep zich in het genoemde ontwikkelproject.

Amna Haji is vanuit de VvEd een van de werkgroep leden.

 

Stuurgroep Project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’
De VvEd neemt deel aan de stuurgroep, die verder bestaat uit bestuurders van andere belanghebbende organisaties. In dit ontwikkelproject is de VvEd leidend. De opdracht voor dit project is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gesubsidieerd door ZonMw. De verantwoordelijkheid van de stuurgroep is te adviseren over de stappen in het project.

Kees van der Pijl is vanuit de VvEd een van de stuurgroepleden en namens de VvEd bestuurlijk verantwoordelijke in dit project. 


Bureau
 • Beverley Rose (bureaucoördinatie, a.i.)
 • Sem van der Pol (ledeninformatie en ledenadministratie)
Comité van Aanbeveling
 • Aline Saers, directeur Per Saldo
 • Bas Bloem, initiatiefnemer ‘Mijn zorgnet’, hoogleraar neurologie
 • Heino van Essen, voorzitter Revalidatie Nederland
 • José Geertsema, directeur Ixta Noa
 • Linde Gonggrijp, directeur FNV-zelfstandigen
 • Peter van der Loo, directeur Zorgbelang Nederland
 • Vincent Bijlo, cabaretier
 • Conny Kooijman, directeur LFB Nederland
 • Yolan Koster, Coalitie voor Inclusie
TeamImage
TeamImage
TeamImage