In deze nieuwsbrief:

 • Nieuws vanuit het bestuur
 • Een update van het KvE
 • Voor en door de leden
 • Activiteiten en evenementen
Nieuws vanuit het bestuur

Er is niets zo inspirerend als in contact zijn, gesprekken voeren met onze leden. Dat doen we middels onze algemene ledenvergaderingen, middels de bijeenkomsten met onze ambassadeurs maar ook op verzoek van onze leden.

Afgelopen week mocht ik voorlichting geven aan een aantal ervaringsdeskundige medewerkers van GGNet over de doelstellingen en werkzaamheden van onze vereniging en de landelijke ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid. Bijzonder om te merken hoe een aantal collega’s betrokken en op de hoogte was van de activiteiten van onze vereniging en sommigen juist helemaal niet. Na deze bijeenkomst was iedereen in één keer bijgepraat.

Wil jij ook een voorlichtingsbijeenkomst voor jou en je collega’s? Je kunt ons benaderen met dit verzoek via ons mailadres info@vved.org.

Daantje Daniëls
Voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Update Project ‘ Ontwikkeling Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen‘ (KvE)   

In maart leggen we de laatste hand aan ons KvE project. Dat wil zeggen, aan de ontwikkeling van de 4 deelproducten:

1. de inventarisatie, 2. de kwaliteitsstandaard, 3. het stroomlijnen van opleidingen (inclusief uitbreiding en ontwikkeling toetsingskader) en 4. het professioneel statuut (kwaliteitsregister, beroepscode en advies dynamische kennisbank).

En bovengenoemde is hard nodig want in de publieke opinie is er nog vaak verwarring over wat een ervaringsdeskundige is en doet. Zo stond er onlangs een artikel in de Volkskrant over hoe je een goede coach kan vinden. Er werden zinvolle aanwijzingen genoemd hoe je als cliënt kan beslissen of je met een coach in zee wilt gaan. Is de coach bijvoorbeeld lid van een beroepsvereniging, is er een klik met de persoon en de werkwijze. Doet de coach aan intervisie en is deze geregistreerd? Het artikel sluit af met de conclusie dat het zeker niet de bedoeling is om als je zelf iets hebt ervaren, bijvoorbeeld burn-out, dat als coach in te zetten. Daar zijn we het natuurlijk mee eens én oneens.  Het klopt ons inziens dat ervaring alleen niet genoeg is. Functioneren als een ervaringsdeskundige betreft, net als de coach, een beroep. Dus als een coach naast alle kwalificaties ook ervaringskennis heeft ontwikkeld kan dat een mooie (meer)waarde hebben. Daarom is de VvEd met het KvE project bezig met de eigen professionalisering. Dat ervaringsdeskundigen deskundig worden door reflectie op die eigen ervaring en die ervaring te ontwikkelen tot ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. En dat ervaringsdeskundigen daarom aan allerlei vormen van scholing doen, zoals ook intervisie.

Voor wat betreft deelproject 3: In het KvE project zijn leerplannen ontwikkeld voor mbo 2 tot masterniveau 7. Dat is emanciperend voor ervaringsdeskundigen en voor het vak. Veel ervaringsdeskundigen ervaren kloven die soms onoverbrugbaar leken. Door armoede, migratie, psychische problemen en soms ook alles tegelijk leek mbo niveau het hoogst haalbare. Eigen lage verwachtingen en hoe vaak hoorden we niet van anderen die ook weinig vertrouwen hadden in onze mogelijkheden? En het klopt dat we soms ook het culturele kapitaal (ref. Pierre Bourdieu) missen waardoor we in teams soms onze mond niet gemakkelijk open doen. Milio van der Kamp beschrijft dit met het gevoel van “door de mand te vallen”. En, zoals Marjo het verwoordt: “Mij is dat gevoel o zo bekend. En ook nu ik al lang heb aangetoond waar ik met mijn opleidingsachtergrond toe in staat ben kan de onzekerheid oppoppen in een gezelschap van allemaal primair hoogopgeleiden. Dat maskeer ik”. Je ontwikkelt ook je waardigheid, je intuïties. En slachtoffer wil je zeker niet zijn. Maar die stemmetjes zijn er evengoed wel. Die horen erbij. Het helpt om niet te automatisch uit te gaan van vanzelfsprekendheden. Marjo: “Als docent in het mbo hielp het om me scherp te houden. Niet uit te gaan van onderschatting. Ervaringsdeskundige ontwikkelt zich als een volwassen vak met diverse opleidingsroutes. Ervaringsdeskundigen van het eerste uur hadden deze keuzes nog niet met verschillende opleidingen.” In het KvE project spreken we als deelprojectleiders met elkaar over hoe een overgangsregeling van de beroepsregistratie er uit moet zien. We willen recht doen aan alle ervaringsdeskundigen die hun sporen verdiend hebben. Sowieso is het de bedoeling dat ieder die zich registreert een persoonlijk (online) dossier in het beroepsregister krijgt waarin je jouw praktijkervaring en opleidingsachtergrond zelf kunt vermelden. De inzet is een rechtvaardig systeem dat recht doet aan ieders kwaliteit en ook anderen zoals cliënten en collega’s zicht geeft op die kwaliteit. Een wens die ruimschoots naar voren kwam tijdens al onze interviews in het veld én in de werkgroep van deelproject 4, Professioneel Statuut.

Uiteraard houden we jullie blijvend op de hoogte van de ontwikkelingen, onder andere via: de VvEd nieuwsbrieven, de ALV en de komende DVDED

Ook verzamelen en publiceren we reacties en visies van anderen, zoals van diverse bestuurders die bepaalde opvattingen over de inzet en professionalisering van ervaringsdeskundigen hebben. In onze KvE interviewreeks ditmaal de mening van Esmé Wiegman, directeur van branchevereniging Valente en stuurgroeplid van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.

Tot de volgende update!
Marjo Boer & Beverley Rose

Voor en door de leden

Intervisie
De vereniging wil graag faciliteren dat leden toegang hebben tot intervisiebijeenkomsten. Sommigen van jullie hebben dit een paar keer per jaar bij een werkgever en sommigen hebben geen werkgever, we hebben echter allemaal te maken met situaties waar we met onze peers over willen sparren en intervisie is daarvoor een uitstekend middel.
We roepen hierbij leden op om aan te geven of ze behoefte hebben aan intervisie, of ze een rol kunnen spelen bij het organiseren van bijeenkomsten in hun eigen regio en om aan te geven of de vereniging iets kan betekenen in het ruchtbaarheid geven aan nieuwe initiatieven.
Leden die intervisiebijeenkomsten organiseren en /of leiden kunnen een paar keer per jaar online met elkaar intervisie hebben onder begeleiding van Dini Glas en ondergetekende. De eerstvolgende bijeenkomst daarvan is op 31 mei 2022.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief is er een tweetal initiatieven voor regio intervisiegroepen:
In regio Noord, in de omgeving van Groningen, is een aantal ervaringswerkers bij elkaar gekomen en zij hopen binnenkort te starten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Margreet.
margreet.timmer@hethet.nl

In Flevoland/Noord Veluwe, in de omgeving van Dronten, starten Mirjam en Soenil een intervisiegroep. Dit zal live zijn op de mooie boerderij van Mirjam.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via:
soenilkanhai@telfort.nl of info@omasknopendoos.nl

De intervisiegroep in Haarlem leidt een slapend bestaan en heeft behoefte aan vers bloed. Geïnteresseerden voor deze groep kunnen zich bij mij aanmelden: meesterpaul@gmail.com

Namens het bestuur,
Paul Hendriks

Project actie- en ontwikkelagenda voor ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein
De Vereniging van Ervaringsdeskundigen is betrokken bij en begonnen aan een nieuw project. Het formuleren van een actie- en ontwikkelagenda voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. Dit project doen we samen met Movisie, het Trimbos instituut, kenniscentrum Phrenos, de Werkplaats sociaal domein, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Vilans.
Deze actie en ontwikkel agenda zal zich vormen rondom de thema’s:
Kennisfundament; verzameling, verdieping, onderbouwing en onderzoek.
Professionalisering en positionering.
Inbedding in organisaties.
In opdracht van het ministerie VWS en met subsidie van ZonMw zullen we eind april deze actie en ontwikkelagenda opleveren.

Bloggers gezocht!
Voor onze website zijn wij op zoek naar bloggers. Heb je een vlotte pen en wil je graag iets delen over ervaringsdeskundigheid, herstel, inclusie of een ander onderwerp dat past bij de doelstelling van de vereniging, mail dan copy naar Bonnie Geus: bonnie@hetbelevenishuis.nl

Terugkoppeling ontwikkeling vragenlijst
Aangezien VvEd leden hebben meegewerkt aan het onderzoek naar een vragenlijst om positieve en negatieve effecten van psychologische behandeling te meten nemen we hierbij de terugkoppeling op.

Achtergrond studie en resultaten

Samen met masterstudent Michel Berghs en een denktank van 16-17 ervaringsdeskundigen – geworven via de Vereniging van Ervaringsdeskundigen – en personen met persoonlijke ervaring in de GGZ, hebben we twee vragenlijsten voor het meten van negatieve effecten gedurende psychologische behandeling geëvalueerd. Daarnaast is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld (de PNEP) met behulp van een grote groep ervaringsdeskundigen en personen met persoonlijke ervaring in de GGZ.

Brechje Dandachi-FitsGerald, universitair docent bij de Universiteit Maastricht en klinisch psycholoog bij Mondriaan GGZ beschrijft het onderzoek en de bevindingen in de blog op de website van Psychosenet, zie: Kan praten kwaad? Negatieve ervaringen met psychotherapie * PsychoseNet

Activiteiten en evenementen

15 maart 2022: College Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen
De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen.
Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen?

In het college ‘Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen’ nodigt ervaringsdeskundige en actiefilosoof Bram Vreeswijk je uit om hier over mee te denken. Betaald werk is geen natuurverschijnsel. Het is iets dat door mensen – die posities hebben binnen organisaties en bedrijven – wordt bedacht. Om allerlei redenen lijken deze mensen verkeerd te denken. Organisaties, bedrijven en onze economie als geheel veroorzaken enorme inkomens ongelijkheid, een veel te grootte financiële sector, klimaatopwarming en vervuiling.
In de GGZ en het sociale domein worstelen we met allemaal systemen die mensen vaak net niet helpen. Er is ondersteuning maar niet voldoende om de levens van mensen daadwerkelijk te veranderen en hen echt perspectief te bieden.
Geïnspireerd door onder meer de filosoof Alfred North Whitehead en de film ‘De doula’s van de stad’ zal Bram stellen dat de oplossing ligt in ervaringskennis. De kunst is om vanuit ervaringskennis opnieuw naar werk en geld te leren kijken. De oplossing ligt bij ons!

Dit college is de aftrap van de kring: Nieuw Werk bij het Amsterdamse Netwerk Ervaringskennis (ANE). Deze kring is zowel bedoelt voor ervaringsdeskundigen als voor niet-ervaringsdeskundigen die staan voor een sociaal en inclusief Amsterdam. Met deze kring willen we concrete  stappen gaan zitten richting de realisering van nieuw werk voor ervaringsdeskundigen in de Stad.

Voor aanmelding, zie deze link.

Hieronder foto’s van de Doula’s van de stad en de filosoof Whitehead.
Foto Doula’s: Robin Haurissa

21 t/m 26 maart 2022: “Herstel, wat past bij jou?”
De aan de Week van de Psychiatrie Zuid-Limburg meewerkende organisaties hopen jou te mogen begroeten bij de gratis activiteiten die georganiseerd worden van 21 t/m 26 maart 2022.
De activiteiten zijn in Geleen, Sittard en Heerlen met het thema: “Herstel, wat past bij jou?”.

Programma georganiseerd door Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid:

 • Ma 21 maart: lunch en opening: bouwstenen van herstel (De Boerderie Gelaen, Geleen)
  4 onderdelen van herstel komen aan de orde: herstelproces, medicatie, zelfhulp, dagbesteding.
 • Do  24 maart: 20 “Doe & Ervaar” workshops (De Boerderie Gelaen, Geleen)
 • Vr   25 maart: theatervoorstelling “Code Rood” (Watersley, Sittard)
 • Za   26 maart: infomarkt en afsluiting (Trevianum Scholengroep, Sittard)

Georganiseerd door andere organisaties op eigen locaties:

 • Ma 14 maart t/m 25 maart: kunst en geestelijke gezondheid (interactieve expositie) (Mondriaan, Heerlen)
 • Di 22 maart: kunstexpositie Zuyderland GGz en infostand Social Run (Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen)
 • Wo 23 maart: open dag bij Atelier BYZONDER MOOI (LEVANTOgroep, Geleen)
 • Do 24 maart: open dag bij Dagactiviteitencentrum het Karwei Zuyderland GGz locatie Kastelenweg (Zuyderland GGz, Sittard)
 • Vr 25 maart: workshop bewegen (Ecsplore, Sittard) en infostand Social Run (Mondriaan, Heerlen)
5 april 2022: Dag van de ervaringsdeskundige!
Save the date, later meer informatie…

17 mei 2022: Jaarcongres consortium Pepper (save-the-date)
Pepper is een learning community waarin organisaties gezamenlijk leren hoe zij ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid duurzaam kunnen inbedden en versterken. Het is een live event met een plenair middagprogramma en aansluitend workshops.
Aanmelden kan nog niet. Zodra dit kan, zullen wij dat melden.