Notulen Bestuursvergadering 7 september 2022

09:30 – 11.30 uur

Via Teams

Aanwezig: Daantje Daniëls (vz), Marcel Niezen, Leonieke Bijvoet, Bonnie Geus, Amna Haji

Afwezig mk:

Agendapunt Besproken Acties
Opening
Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan. Nee
   
Mededelingen
o    Uitbreiding naar België

o    Intervisiegroepen • portefeuillehouder

o    PowerPoint VvEd

o    Memo voorstel inrichting Klachtencommissie

Iemand uit België heeft zich aangemeld als ambassadeur en zou graag de vereniging willen uitbreiden naar België. Dit is voor de VvEd niet passend.

Wie wordt de portefeuillehouder? Vragen aan een deelnemer om voortouw te nemen. Marcel vraag aan de contactpersonen of er vragen of knelpunten liggen. Dan een van de contactpersonen vragen of deze contactpersoon van de

Akkoord voor gebruik

Wordt nog aan gewerkt.

Gesprek met Daantje en Marcel waarin diegene vragen kan stellen over opzetten eigen landelijke vereniging.
Notulen Bestuursvergadering 6 juli 2022 Akkoord, bespreking punt communicatie van Amna in volgende vergadering Op agenda oktober
Financiën & administratie

o    Financiën (stavaza)

o    Verzekeringen

o    Automatisch innen lidmaatschapsgelden

o    Overstap accountant (benodigdheden)

o    Lidmaatschappen

o    Namen kascommissie

Amna & Bonnie

Doorgeschoven naar oktober

Akkoord WA verzekering

Niet besproken

akkoord

akkoord

Met K.L en N. wordt contact opgenomen

Op agenda oktober

Bonnie neemt contact op.

Beleidszaken

o    Taken
Gerichte concrete taken verwoorden en beleggen bij leden / ambassadeurs

o    Datum vervolg Strategiedag

Lijst maken met concrete taken waar we leden bij kunnen betrekken.

Francien zoekt een datum begin november voor de strategiedagdeel. Twee keer per jaar wordt strategiedag ingepland.

Ieder maakt een lijstje met mogelijke concrete taken.
Symposium

o    Factuur Tim S’ Jongers

o    Entreeprijs voor (niet)leden

o    Uitnodiging (samenwerkings)partners

o    Coördinatie

Niet doen, hij heeft het eerst gratis toegezegd.

Leden gratis, niet-leden incl. lunch €20.- entree.

Onderdeel van het communicatieplan, lijst maken met contactpersonen.

Amna helpt bij opzet symposium bij werkbesprekingen met Manon

Ieder maakt een eigenlijst met contact personen, waarna het samen gevoegd gaat worden.
Communicatieplan | Opdracht formulering, coördinatie, financiën en startschot Voor maken communicatieplan is tijdspad nodig. Gesprek nodig met degene die het plan maakt. Daantje en Amna gaan in gesprek
Profielschets voor de registratiecommissie Wordt rondgestuurd dan kan ieder reageren. Leonieke stuurt het rond zodra het concept klaar is.
GGZ Standaarden Belangrijk document om onder de aandacht te hebben geeft Amna aan. Iedereen leest het