Brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis over inzet ED

/Nieuws /Brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis over inzet ED

Brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis over inzet ED

Centrale Cliëntenraad Tactus

– 8 OKT. 2019

Inzet ervaringsdeskundigen

Geachte heer B.r,

Bij brief van 29 augustus jl. heeft u aandacht gevraagd voor de functie van

ervaringsdeskundige binnen de verslavingszorg en aangedrongen op het op korte

termijn als beroep erkennen van deze functie. U heeft aangegeven dat

ervaringsdeskundigen binnen de verslavingszorg van grote waarde zijn en de

verslavingszorg, samen met de reguliere medewerkers, completer en effectiever

maken .

Ik onderschrijf het belang van ervaringsdeskundigen in de (verslavings)zorg. In

het veld van de ggz wordt ingezet op het stimuleren en professionaliseren van het

werk van ervaringsdeskundigen.

Hoofdlijnenakkoord

Binnen het hoofdlijnenakkoord ggz, dat op 11 juli 2018 is gesloten, is de afspraak

gemaakt dat partijen de inzet van ervaringsdeskundigen stimuleren, onder ander

in opleidingen, behandelingen en ondersteuning van cliënten. De partijen hebben

onderschreven dat mensen die hulp zoeken, zeer gebaat kunnen zijn bij de kennis

en ervaring van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen, in dienst van een

aanbieder van zorg of ondersteuning, de gemeente of vanuit een cliënten- en

naastenorganisatie, kunnen onder supervisie van de regiebehandelaar een

belangrijke rol hebben in preventie, in het toeleiden naar en verleiden tot zorg en

begeleiding, in het herstelproces van de patiënt in de verzorging en ondersteuning

en bij het overbruggen van wachttijden. In het licht van de afspraken uit het

gesloten akkoord worden activiteiten ontplooid die toezien op de

professionalisering en het toewerken naar bekostiging van de

ervaringsdeskundigen.

Bekostigingsexperiment

Binnen het hoofdlijnenakkoord is ook afgesproken dat er een experiment komt

waarbinnen de inzet van beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van

de wachttijden in de ggz en die nu geen declarabele tijd kunnen schrijven,

declarabel wordt gemaakt. In het hoofdlijnenakkoord wordt daarbij het beroep van

ervaringsdeskundig medewerker expliciet genoemd.

Ik heb op 1 juli (na verder overleg met de ggz-sector) een voorstel voor zo’n

experiment naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 25 424, nr. 480). De

Tweede Kamer heeft nog enkele vragen gesteld bij dit voorstel. De bedoeling is

dat het experiment eind dit jaar (2019) van start kan gaan.

In het voorstel spreekt een zorgaanbieder met de zorgverzekeraars af of die

zorgaanbieder deelneemt aan het experiment en zo ja, welke beroepen kunnen

meedoen aan het experiment. Of ervaringsdeskundig medewerkers bij een

bepaalde zorgaanbieder aan het experiment kunnen meedoen, is dan dus

afhankelijk van de afspraak van die zorgaanbieder met de zorgverzekeraars. Het

experiment heeft alleen betrekking op zorg die valt binnen het verzekerde pakket

van de basisverzekering. Overigens kunnen zorgaanbieders op dit moment de inzet van

ervaringsdeskundigen vergoed krijgen door hogere DBC-tarieven af te spreken

met de verzekeraar. In het hoofdlijnenakkoord is ook de afspraak gemaakt dat de ggz-sector een

landelijke veldnorm maakt, waarin de inzet van specifieke beroepen in de ggz

wordt onderbouwd. Daarbij worden – voor zover van toepassing – ook de

resultaten van het genoemde experiment betrokken evenals de evaluatie van het

zogenaamde Kwaliteitsstatuut. Aan de hand van de betreffende veldnorm wordt

dan bepaald van welke beroepen, na afloop van het experiment, de inzet in de

ggz-behandeling declarabel zal worden gemaakt.

Professionalisering

Parallel aan de ontwikkeling van de bekostigingssystematiek wordt ingezet op het

vorm geven van de professionalisering van het beroep van ervaringsdeskundigen.

Daartoe wordt in het kader van het Actieprogramma ‘Lokale initiatieven voor

mensen met verward gedrag’ van ZonMw een project gestart om de

randvoorwaarden te bepalen die van belang zijn om een stevige professionele

basis te leggen voor de brede inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz. Het

Consortium URC, bestaande uit de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen,

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut, zal dit project uitvoeren. Op dit

moment wordt gewerkt aan een projectvoorstel waarin in ieder geval een drietal

aspecten worden meegenomen, te weten: opleiding, een kwaliteitssysteem en een

beroepsregister.

Met het bekostigingsexperiment en de inzet op verdere professionalisering van de

ervaringsdeskundigen werken we samen aan het creëren van een basis voor het

opnemen van de ervaringsdeskundige als beroep binnen de zorg. Ik zal mij ervoor

inzetten dit zo snel mogelijk te realiseren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis