Op woensdagmiddag 23 november organiseren we van 13:00 tot 17:00 uur een symposium die volledig in het teken staat van het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE). Het symposium vindt plaats in Arnhem @ Theater de Leeuw. Meer informatie over het programma, de kosten en aanmelden is hier te vinden.

In dit nieuwsbericht staan we stil bij wat het KvE is en bij de vier deelprojecten die hier onderdeel vanuit maken.

Project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE)

In 2020 is gestart met het project KvE. De aanleiding voor dit project was het bestuurlijk akkoord ‘Geestelijke gezondheidszorg 2019 t/m 2022’. Hierin spreken partijen de overtuiging uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een noodzakelijke bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek. De toegenomen waardering van ervaringsdeskundigheid vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. Een systeem dat de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen regelt, borgt, bewaakt en verbetert en dat tevens ontwikkelmogelijkheden biedt voor beroepsbeoefenaars en het vak verder helpt.

Doel project KvE

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een KvE. Het kwaliteitssysteem is gericht op het professionaliseren en borgen van de kwaliteit van de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen bij het bieden van goede zorg; van preventie tot het toeleiden naar de juiste zorg en begeleiden van cliënten.

Samenwerking

Dit project wordt in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en andere zorgprofessionals, cliënten en naasten, zorgaanbieders/werkgevers, opleiders en financiers (zorgverzekeraars, gemeenten) uitgevoerd. Het project is voor ervaringsdeskundigen in de zorg, zelfregiecentra, herstelacademies en wordt in divers samengestelde teams ontwikkeld. Het resultaat is dat de kwaliteit van de ervaringsdeskundige inzet inzichtelijk is voor alle hiervoor genoemde betrokken partijen.

Om het doel te bereiken is het project opgedeeld in vier deelprojecten die uiteindelijk hebben geresulteerd in:

  • Een inventarisatie van de huidige stand van zaken;
  • Het opstellen van een kwaliteitsstandaard;
  • Het uitbreiden, stroomlijnen en inhoudelijk toetsen van opleidingen;
  • Het ontwikkelen van kwaliteitsregistratie, beroepscode en een dynamische kennisbank.

Deelproject 1 • Een inventarisatie van de huidige stand van zaken

Deelproject 1 onder leiding van Alie Weerman en Hogeschool Windesheim heeft zich beziggehouden met een onderzoek naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoeveel ervaringsdeskundigen zijn er werkzaam? Zijn ze tevreden over hun positionering en ondersteuning? Wat is de visie vanuit bestuursleden van zorginstellingen? En nog veel meer onderwerpen passeerden de revue in de vragenlijst die verstuurd is naar een grote groep deelnemers.

Meer informatie is terug te lezen in dit nieuwsbericht met o.a. ook de mogelijkheid om het webinar van Alie Weerman terug te kijken. https://vved.org/webinar-deelproject-1/

Deelproject 2 • Kwaliteitsstandaard

In deelproject 2, onder projectleiding van Nicole van Erp van het Trimbos-instituut, is in samenwerking met een werkgroep van ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en professionals een generieke module Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld.

Meer informatie is terug te lezen in dit nieuwsbericht met o.a. ook de mogelijkheid om het webinar van Nicole van Erp terug te kijken.

Deelproject 3 • Leerplan & Toetingskader

In deelproject 3, onder projectleiding van Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos, zijn het Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 2 t/m 7 en het Toetsingskader Opleidingen Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld.

Beide zijn tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep met Nicole van Erp van het Trimbos-instituut en Alie Weerman van Windesheim, een werkgroep met medewerkers van de ervaringsdeskundige opleidingen en het werkveld, een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen en een adviesgroep van stakeholders.

Meer informatie is terug te lezen in dit nieuwsbericht met o.a. ook de mogelijkheid om het webinar van Dienke Boertien terug te kijken.

Deelproject 4 • Beroepscode & Beroepsregister

Binnen deelproject 4 is, onder leiding van Marjo Boer, gewerkt aan het ontwikkelen van beroepsregistratie, een beroepscode en een kennisplein. Samen vormen ze met het hebben van een beroepsvereniging, een beroepscompetentieprofiel en richtlijnen voor opleidingen het Professioneel Statuut van de ervaringsdeskundige als beroep.

Het Beroepsregister is voor niveau mbo-2 t/m mbo-4, hbo-5, hbo-6 en straks, met de master die nu in ontwikkeling is, ook voor niveau 7. Bovendien is het voor mensen zonder een regulier diploma mogelijk om zich in te schrijven in het register door middel van een individuele route. Uniek in Nederland!

Op maandag 31 oktober vindt het webinar over dit deelproject plaats en uiteraard staan we erbij stil tijdens het symposium op woensdag 23 november. Meer info & aanmelden >>>