Over ons

/Over ons

Over ons

De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn: ondersteuner, begeleider van groepen, voorlichter, kwartiermaker, adviseur, docent, trainer, coach, supervisor, projectleider, onderzoeker, bestuurder, belangenbehartiger. Ook ervaringsdeskundigen die werken in andere beroepsrollen zijn welkom.

Statuten Vereniging van Ervaringsdeskundigen

 

Een ode aan ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zetten zich – op basis van persoonlijke en gedeelde ervaringskennis – professioneel in voor anderen. Ervaringskennis stoelt op een breed spectrum aan ingrijpende levenservaringen of ervaringen met beperkingen waarbij sociale uitsluiting een van de gevolgen is. De verworven ervaringskennis gaat over hoe je met deze existentiële ervaringen omgaat. Dan gaat het om begrippen als veerkracht, eigen ontwikkeling, ontplooiing, weerbaarheid, herstel en eigen regie. Als mensen hebben geleerd hoe ze die kennis breder kunnen inzetten is sprake van ervaringsdeskundigheid.

 

Solidariteit

Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen anderen bij hun worstelingen en de aanpassingen en herbezinning die daarbij horen en zetten daarbij de eigen ervaringen (ook als cliënt/patiënt) in om anderen te helpen. Deze expliciete inzet van persoonlijke ervaringen onderscheidt hen van (veel) reguliere hulpverleners. Ervaringsdeskundigheid is daarmee gebaseerd op een levenswijsheid die wordt verworven door het verwerken van ervaringen, door reflectie daarop, en door te leren van de ervaringen van anderen.

 

Empowerment

Herkenning en erkenning vormen belangrijke instrumenten voor vakbekwaamheid van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundige ondersteuning is gelijkwaardig en wederkerig. Essentieel is het steun bieden bij het vinden van nieuwe mogelijkheden en eigen kracht. Vanuit die kracht lukt het mensen beter om eigen manieren van omgaan te vinden met moeilijke omstandigheden en problemen. Het methodische karakter van deze vorm van deze ondersteuning zit in het consequent en structureel ruimte scheppen voor empowerment, op individueel niveau, maar ook op het niveau van de buurt of de wijk.

 

Speerpunten

Het ervaringsdeskundige beroep is in opkomst, net als de vereniging dat is. De VVED is in 2012 opgericht. Als representatieve vereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de VVED stem aan ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Speerpunt is de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de VVED ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie en supervisie en stimuleert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

 

Verschillende identiteiten, één vereniging

Sinds een aantal jaren werkt de VVED aan verbreding. De oude naam VVVE is vervangen door VVED. Mensen die een betaalde baan hebben als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidzorg of het sociaal domein, kunnen nog steeds binnen de VVED hun eigen beroepsidentiteit ontwikkelen en borgen. Tegelijk bundelen zij hun krachten met ervaringsdeskundigen die al dan niet als vrijwilliger werken en/of ervaringskennis hebben van een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, een chronische ziekte, discriminatie of armoede. Alle leden betonen zich professioneel en zijn hierop aanspreekbaar.

 

Lobby

De VVED lobbyt namens de leden mee aan diverse beleidstafels. Er wordt contact onderhouden met ministeries, werkgeversorganisaties, hogescholen en universiteiten. De VVED werkt samen met cliëntenorganisaties, zorginstellingen, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en het beroepsregister Registerplein.

 

De opstart van de VvEd is mede gerealiseerd met een bijdrage van MIND (voorheen Fonds Psychische Gezondheid)

Vind ons ook via de Mind atlas