Op woensdag 23 november presenteerden de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Kenniscentrum Phrenos, het Trimbos-instituut en Hogeschool Windesheim het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE). Deze presentatie is met recht een historisch moment in de verdere professionalisering van de inzet van ervaringsdeskundigheid te noemen. Dit kwaliteitssysteem is namelijk het eerste kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen ter wereld en is ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Bovendien werd ook het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) gepresenteerd.

Toegenomen waardering voor ervaringsdeskundigheid

In 2020 is gestart met het project KvE, met financiering vanuit ZonMw. De aanleiding voor dit project was het bestuurlijk akkoord ‘Geestelijke gezondheidszorg 2019 t/m 2022’. Hierin spraken partijen de overtuiging uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een noodzakelijke bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek. De toegenomen waardering voor ervaringsdeskundigheid vroeg om de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat de inzet van ervaringsdeskundigheid borgt, regelt, bewaakt en verbetert. Ook dient het ontwikkelmogelijkheden te bieden voor beroepsoefenaars en het vak verder te helpen. Middels een vragenlijst onderzoek is de huidige stand van zaken met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht binnen de GGZ en aanpalende gebieden. De uitkomsten van dit onderzoek en de bijdragen van een brede vertegenwoordiging uit het werkveld van zorg en welzijn hebben geresulteerd in het KvE.

Producten Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen

Het KvE bestaat uit een drietal producten.

  • Een Generieke module ervaringsdeskundigheid die handvaten biedt bij het inzetten en implementeren van ervaringsdeskundigheid aan ervaringsdeskundigen, managers, bestuurders en instellingen
  • Landelijk vastgestelde leerplannen en een bijbehorend toetsingskader voor opleidingen ervaringsdeskundigheid
  • Een beroepscode en beroepsregister

Waarden

Het KvE beoogt de specifieke kenmerken en waarden van het beroep ervaringsdeskundige te bewaken, zoals vrije ruimte, wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Waarden die in de bestaande systemen snel vermorzeld raken. Daarnaast biedt het KvE comfort aan werkgevers en financiers doordat er meer eenheid in de kennis en kunde van ervaringsdeskundigen ontstaat.

Door het KvE en het vernieuwde BCP-E kunnen ervaringsdeskundigen blijven werken vanuit de kernwaarden van hun beroep en maken zij ruimte voor de ervaringskennis van burgers in de verdrukking. Een emancipatorische ontwikkeling die noodzakelijk is in het werkveld van zorg en welzijn.