Waar stonden we in 2021, waar staan we nu en waar gaat het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE) naar toe in 2022?

Dit hele jaar is er weer met veel inzet en met BEN (Betrokkenheid, Enthousiasme en Nieuwsgierigheid) gewerkt aan het kwaliteitssysteem. In de VvEd nieuwsbrief van begin december beschreven we de stand van zaken. Nu we nog drie maanden hebben om onze eindproducten te presenteren is het ook goed om ons te realiseren dat het KvE project dat in 2020 startte op de schouders van veel pioniers staat. Het denken over de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als vak begon met de ideeën, emoties en moed van deze pioniers in het vak én in het veld. Het kwaliteitssysteem is het resultaat van een langdurige inzet van velen om de kwaliteit van ervaringsdeskundige inzet te waarderen en een boost te geven.

Rebecca Solnit, een Amerikaanse essayist, zegt dat ideeën, emoties en moed besmettelijk zijn. Daarom moeten we volgens haar ook hoop houden want zelfs de kleinste daden kunnen uitgroeien tot nieuwe en grotere veranderingen.

Ervaringsdeskundigheid heeft een missie die steeds meer tot realisatie komt. Net als een steen in de rivier tot nieuwe stroompjes leidt. In 2022 worden de resultaten van ons KvE project uitgebracht: Een inventarisatie waar we nieuwsgierig naar zijn, een leerplan voor scholing op diverse opleidingsniveaus, een kwaliteitsstandaard met aanbevelingen, een beroepsregister en een beroepscode voor die ervaringsdeskundigen die zich willen registreren.

De inzet van ervaringsdeskundigheid staat voor een cultuurverandering in de zorg en het sociaal domein die ingewikkelder en diepgaander is dan dat er soms gedacht wordt, maar onmiskenbaar laat ze haar sporen na. Raken we allemaal ‘besmet’ met de kernwaarden van het vak.

Ervaringsdeskundigen spreken meer en meer mee over hoe we zorg en ondersteuning het beste kunnen aanbieden. Zo schreef Harriet Duurvoort in haar column in de Volkskrant over ‘experts van een moeilijk leven’ die een plek opeisen aan beslistafels. Deze experts willen niet dat er alleen maar dure consultants worden ingehuurd, maar willen zelf meedenken over nieuw beleid en wetgeving. Ze geeft een voorbeeld van een jongere persoon die zelf armoede en uithuisplaatsing meemaakte en mee gaat denken in een commissie die zich buigt over de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Daar heeft Duurvoort meer vertrouwen in omdat er dan een nieuwe bestuurscultuur kan ontstaan, met belichaamde en doorleefde ervaringskennis.

hand uit water met steen in hand

Dit is precies ook een van de werkzaamheden van ervaringsdeskundigen, meedenken in beleid. Verwoord in het leerplan:
dat een ervaringsdeskundige kritisch kan kijken naar de bestaande zorg, herkennen wanneer werkwijzen of interventies herstelbelemmerend of herstelbevorderend zijn en daarover het gesprek aangaan met collega’s en organisatie. Ons werk doe je samen. Ideeën groeien door uitwisseling en soms ook door wrijving. Ze zijn besmettelijk, net als emoties en moed. We gaan voor een KvE waar we ons als professionele gemeenschap achter kunnen scharen. Het zal niet altijd voor iedereen passen, maar juist ook de stemmen van een minderheid moeten we willen verstaan. Ons erdoor laten beïnvloeden, het gaat immers om levendige ervaringskennis.

Hier alle informatie over het KvE project op een rijtje!

16 december 2020

webinar

Zowel vanuit onze Vereniging als ons project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE) ontmoeten we veel ervaringsdeskundigen én andere professionals die vragen en/of suggesties hebben omtrent het nut van Ervaringskennis in de praktijk.

November/December 2020

Interviewronde in het land. Het uitgangspunt in het ontwerpen van een beroepsregister en beroepscode (KvE deelproject 4) is eigenaarschap en draagvlak. Daarom interviewen we een brede groep die als senior ervaringsdeskundige al langer aan het werk is over hun ideeën en standpunten rond een beroepsregister. De vragenlijst die we met de werkgroep maakten onderzoekt de condities van een beroepsregister en thema’s die van belang zijn voor een beroepscode. Met de interviews halen we een diversiteit aan standpunten op, om ook minderheidsstandpunten mee te nemen. Ons doel is een breed geluid te horen dat leeft in de professionele gemeenschap van ervaringsdeskundigen.

30 november 2020

#Werkgroep #Kwaliteitsstandaard, als onderdeel van het #KvE project voor de 2e keer bijeen. De leden buigen zich over de uitkomsten van de #literatuurstudie en de #focusgroepen.

23 november 2020

Een gezamenlijk treffen, ervaringen delen en kennis bundelen. Een verbreding van perspectief! Movisie Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid #KvE Vereniging van Ervaringsdeskundigen

12 oktober 2020

2e bijeenkomst werkgroep ‘professioneel statuut/beroepsregister’

#Ervaringsdeskundigen ontwikkelen samen hun eigen praktijk met de nodige inhoudelijke kennis, contextkennis en zelfkennis. Nuttige begrippen van #ManonRuijters voor de brainstorm over een #beroepsregister, als onderdeel van het project #KvE.

11 oktober 2020

artikel over ervaringsdeskundigheid en het KvE project

 In de ggz werken naast psychologen en psychiaters ruim 2000 ervaringsdeskundigen, volgens een ‘voorzichtige schatting’ van beroepsvereniging VvEd. Ook de opleidingen worden populairder. Want alleen de ervaring hebben, is niet genoeg. “Je kunt niet iets meegemaakt hebben en denken dat je meteen aan het werk kan”, zegt Marjo Boer van de VvEd.

De vereniging kreeg dit voorjaar met onder meer het Trimbos Instituut een half miljoen euro overheidssubsidie. Daarmee worden een register en een beroepsstandaard ontwikkeld met aandacht voor zaken als integriteit en belangenafweging. Ook worden de verschillende opleidingen op elkaar afgestemd. “Nederland is het eerste land waar ervaringsdeskundigheid in de ggz wordt geprofessionaliseerd”, zegt Boer.”

7 oktober 2020

2e bijeenkomst KvE stuurgroep/adviesraad. “Blijf ook buiten de gebaande paden als je met iets van een normering bezig bent”

25 september 2020

Slotsymposium ter afronding van het project ‘verkenning inzet ervaringsdeskundigen’. Het KvE project ligt in het verlengde van dit onderzoek. Aldus verwoord in Mediator, het on line magazine van ZonMw.

23 september 2020

Op uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hun adviseurs bij Kenniscentrum GGZ bijgepraat over de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen (KvE)

18 september 2020

Bespreking voortgangsverslag tijdens Cie vergadering van en bij ZonMw.

14 september 2020

1e werkgroep Kwaliteitsstandaard bijeen met Elsbeth de Ruijter als voorzitter.

1 september 2020

Focusgroep met ervaringsdeskundigen en andere professionals. Doel: knelpunten uit de praktijk bespreken en prioriteren. Resultaat: input uitgangsvragen voor de kwaliteitsstandaard project.

31 augustus 2020

Focusgroep cliënten- en naastenperspectief bijeen om de eigen ervaringen in de begeleiding/herstelactiviteiten met de inzet van ervaringsdeskundigheid en de gesignaleerde knelpunten daarbij te inventariseren

Augustus 2020

Interview met Alie Weerman en Beverley Rose in GGZ Totaal ‘Dit is onze kans om ons te laten zien als ervaringsdeskundigen’

Augustus 2020

Live stream Out of the box tv met Marjo Boer en Beverley Rose

Juli 2020

Alie Weerman (a.i. Voorzitter VvEd) presenteert het KvE project tijdens de Perspectiefsessie van Mind platform. En formuleert als belangrijke uitdaging en VvEd ambitie bij het project: “het behouden van vrije ruimte én eigenheid.”

Juni 2020

J

De 1e werkgroepen van deelproject 3 ‘stroomlijnen opleidingen’ en deelproject ‘professioneel statuut/beroepsregister’ aan de slag.

Juni 2020

J

Inrichting projectorganisatie: de stuurgroep

Mei 2020

Interview met projectleider Marjo Boer in De Psychiater

April 2020

Het project ‘ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ wordt gemakshalve afgekort met KvE. Daar hoort een betekenisvol logo bij! Artwork gemaakt door Marina de Wit

April 2020

Nieuwsbericht in Skipr:

Aangezien Nederland hiermee internationaal gezien het eerste land is waar ervaringsdeskundigheid wordt geprofessionaliseerd als relevant onderdeel van de ggz, spreekt ZonMW van “een historische mijlpaal”. Bovendien wordt het kwaliteitssysteem door de beroepsgroep zelf geleid.’

April 2020

Persbericht over de start van het project

Maart 2020

ZonMw kent de subsidie toe en publiceert de publiekssamenvatting van het project.

Oktober 2019

De opdracht vanuit VWS, zoals verwoord in de brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis

Juli 2018

Aanleiding: het bestuurlijk akkoord GGZ