Terugblik VvEd webinar ‘wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen’

/Bericht van de leden... /Terugblik VvEd webinar ‘wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen’

Terugblik VvEd webinar ‘wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen’

Vrijdag 23 oktober 2020 organiseerde de VvEd een webinar over de wachtlijstproblematiek in de GGZ en de inzet van ervaringsdeskundigen daarbij. Ervaringsdeskundigen worden in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord voor de GGZ immers genoemd als beroepsgroep die kan bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten.

De deelnemers (ervaringsdeskundigen) aan het webinar bleken vooral geïnteresseerd in de meerwaarde van ervaringsdeskundigen (en hoe je dat aantoont) en welke rollen ervaringsdeskundigen zouden kunnen innemen. Op die zaken werd tijdens de presentatie ingegaan. Ook werd er gediscussieerd over en gereageerd op onder meer de oorzaken van de wachtlijstproblematiek.

Oorzaken als krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing, bureaucratie en mogelijk Corona, geven weinig reden tot optimisme over de oplosbaarheid van de wachtlijstproblematiek. De gedachte is dat de wachtlijsten eerder langer dan korter zullen worden. Andere oorzaken zijn enerzijds de GGZ, die teveel ‘lichte’ problematiek naar zich toe trekt, en anderzijds mensen die te makkelijk en te snel een beroep doen op de GGZ. Deze bevinding werd herkend door de aanwezigen. Ervaringsdeskundigen zijn wellicht de sleutel om deze dynamiek te doorbreken.

Een minibrainstorm over mogelijke rollen leverde in grote lijnen vergelijkbare ontwerpideeën op als het wachtlijstonderzoek: ervaringsdeskundigen kunnen in het sociaal domein, bij de huisarts, bij de intake, tijdens en na de behandeling, individueel of in groepen, online of fysiek, binnen de GGZ of vanuit herstelwerkplaatsen of bij zelfhulp- of herstelwerkgroepen, een rol spelen voor mensen op de wachtlijst. Idealiter wordt die rol afgestemd met de wachtende; iemand wil misschien een maatje, praktische ondersteuning of worden voorbereid op de behandeling.

De meerwaarde van ervaringsdeskundige inzet tijdens de wachtlijst zit in het mensen een luisterend oor bieden, er simpelweg voor iemand zijn of, indien gewenst, te ondersteunen. Het verkorten van de wachtlijsten zou daarbij niet het doel moeten (of mogen?) zijn. Good practices in Nederland laten zien dat mensen wel degelijk afzien van behandeling in de GGZ. Of dat effect structureel is zal nog moeten blijken.

Er is dus genoeg te doen voor ervaringsdeskundigen! En niet alleen rondom de wachtlijsten…

Interessant zou zijn om ook een keer te discussiëren over de vraag waarom ervaringsdeskundigen zich misschien juist niet met de wachtlijsten bezig zouden moeten houden. De deelnemers aan dit webinar toonden zich tevreden over zowel het onderwerp als het verloop. Met name elkaar zien en spreken in een kleine setting werd erg gewaardeerd. Dank voor de reacties, als:

“Bedankt voor vanmorgen. Vooral het woord “‘voorlichting” en andere benaming wachtlijsten spreekt me erg aan. Ik denk doordat voor mij de herstelbeweging zo logisch is, ik wel eens kan vergeten dat dat voor anderen niet zo is. Mooi om daar wat meer aandacht aan te gaan schenken.”

“Ik vond het vanochtend echt een ontspannen manier om met elkaar uit te wisselen over het onderwerp van jouw thesis. Ook echt een presentatie die ruimte liet voor gesprek… en dat is een compliment aan jou…want vaak bij webinars een hoop kennis ingieterij of juist dat het alle kanten opgaat. Goed voorbereid dus. Ik vroeg me na webinar nog wel af: welke uitkomsten van jouw onderzoek kunnen we als ‘doorpak argumenten’ ter hand nemen?”

“Een inspirerend webinar, dat smaakt naar meer! “

 

Ook wij als organisatoren zijn tevreden!

Beverley Rose en Marcel Niezen